Antpetr.cz

Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (VOP) firmy ANT. PETR, spol. s r. o. (AP)

I. Uzavření smlouvy

Smlouvu na dodávku zboží lze uzavřít s AP telefonicky, písemně, faxem či e-mailem. Smlouva se však stává závaznou až písemným potvrzením od AP. Za písemné potvrzení se považuje e-mail, fax, dopis nebo potvrzená zakázka kupujícího.

Nedílnou náležitostí každé smlouvy na dodávku zboží musí být upřesnění kvality zboží, jeho množství, balení, značení, termín dodání, cena a její splatnost. Pokud nejsou výslovně specifikovány všechny podmínky dodávky, pak platí tyto firemní obchodní podmínky.

Kupující uzavřením smlouvy na dodávky zboží akceptuje tyto VOP firmy AP.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České Republiky a to zejména s ustanovením § 1751 odst.1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Smlouva se uzavírá v českém jazyce.

II. Předmět dodávky – množství zboží

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě (dále jen “zboží”).

Smlouva se považuje za splněnou, pokud je dodáno množství zboží v toleranci ±10 %.

Minimálním prodejním množstvím je jeden karton, pytel, role apod. tj. ucelená jednotka velkoobchodního balení.

III. Doba plnění

Doba plnění, t.j. doba odebrání zboží ze skladu AP (pokud není stanoveno jinak) je výslovně dohodnuta mezi AP a kupujícím.

IV. Cena plnění

Cena je stanovena vždy včetně balení, značení a předání na skladě prodávajícího, a to v CZK nebo EUR.

Cena je uvedena vždy bez 21% DPH.

Ceny platí vždy do jejich příští změny, kterou AP sdělí kupujícímu formou písemného oznámení.

V. Platební a dodací podmínky

Místem dodání se rozumí sklad prodávajícího, pokud nebude s kupujícím dohodnuto jinak.
Platební podmínka, pokud nebude dohodnuto jinak je :

 • úhrada bezhotovostně předem – 2% skonto
 • úhrada do 30 dnů od data vystavení faktury – netto

Při nedodržení sjednané platební podmínky je sjednána smluvní pokuta ve výši 0,1 % ze splatné částky za každý den prodlení.
Za zaplacené se považuje zboží v okamžiku připsání předmětné částky na účet prodávajícího. Do okamžiku plného zaplacení kupní ceny zůstává zboží majetkem AP.

VI. Ručení za kvalitu, podmínky reklamačního řízení

AP ručí za nezávadnost zboží, jeho celistvost a za to, že odpovídá smluveným podmínkám.

Nebezpečí vzniku škody přechází na kupujícího převzetím věci.

Reklamaci množství a zjevných vad zboží je nutné uplatnit neprodleně, nejpozději do 5 pracovních dnů po převzetí zboží písemně u AP, reklamaci skrytých vad kvality je AP povinen přijmout nejpozději do 6 měsíců po převzetí zboží. Podmínkou uznání reklamace je však vždy možnost AP si reklamované zboží prohlédnout. Reklamaci nelze uplatnit, pokud zboží bylo již zpracováno, používáno, poškozeno nevhodným skladováním u kupujícího nebo dále prodáno.

Oprávněnou reklamaci zboží může prodávající podle svého uvážení vyřešit slevou z ceny, zpětným odebráním zboží a dobropisem nebo náhradou bezvadným zbožím stejného druhu.

Pokud kupující vrací reklamované zboží AP, je povinen na náklady AP vrátit do dvou týdnů dodané zboží v nepoškozených obalech, v opačném případě ztrácí nárok na vrácení zboží a reklamace se považuje za bezpředmětnou.

AP nenese odpovědnost za zboží, k jehož poškození došlo v důsledku nesprávného nebo neodborného používání či skladování.

Na zboží, které bylo prodáno jako zboží druhé volby, t.j. nižší kvality, nelze uplatnit kvalitativní reklamaci.

VII. Fakturace zboží

Se zbožím dodává AP balící list a nejpozději do dvou pracovních dnů po expedici zboží vystavuje AP fakturu obsahující specifikaci dodávky a dále zejména:

 • označení slovem faktura, den vystavení, den splatnosti a pořadové číslo
 • název, sídlo, IČ, DIČ obou smluvních strany
 • předmět plnění, den a místo dodání zboží
 • udání ceny zboží podle druhu zboží, ceny celkem, hodnotu DPH, celkové ceny včetně DPH
 • udání bankovního spojení prodávajícího

Faktura je kupujícímu zaslána ve formátu PDF e-mailem. Po vytištění faktury má kupující k dispozici plnohodnotný účetní doklad, který splňuje všechny zákonné povinnosti stanovené obchodními a daňovými předpisy.

Povinností kupujícího je zaslat AP ihned po uzavření smlouvy na dodávku zboží nebo nejpozději před dodáním zboží kopii výpisu z obchodního rejstříku, u fyzické osoby kopii živnostenského listu, a osvědčení o registraci DIČ.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny a splněním veškerých finančních závazků kupujícího vůči AP.

VIII. Zpracování osobních údajů

AP provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje zboží (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností.S osobními údaji je nakládáno jako s přísně důvěrnými a v souladu s platnými právními předpisy. AP je ve smyslu ochrany osobních údajů (Nařízení (EU) 2016/679) správcem Vašich osobních údajů.

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a AP, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak AP ukládají obecně závazné právní předpisy.

IX. Závěrečná ustanovení

Výše uvedené podmínky mohou být upraveny i odlišně po dohodě obou stran, taková dohoda však musí být vzájemně a písemně potvrzena.

Pro všechny spory vzniklé ze smluvního vztahu platí české právo. Pokud nedojde ke smíru, veškeré spory z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR v Praze, a to třemi rozhodci určenými podle jeho Řádu.

Smluvní vztah zaniká:

 • splněním povinností obou stran
 • nedosažením dohody o cenách pro další období (v případě rámcové smlouvy musí být uvedeno, do kdy musí být dosažena dohoda o nových cenách)
 • odstoupením od smlouvy v případě jejího hrubého porušení, tj. konkrétně
  a) nedodržení sjednané kvality zboží
  b) překročení doby plnění o více jak 5 týdnů

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejblíže přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení.

Kontaktní údaje AP:

 • Adresa pro doručování: Ant.Petr, spol. s r.o., Randova 7, 150 00 Praha 7
 • Adresa elektronické pošty: mhunacek@antpetr.cz
 • telefon : + 420 251 562 025

Platnost těchto obchodních podmínek je časově omezena vydáním a zveřejněním jejich aktualizované verze.

V Praze dne 9.12.2019

Používáme technologie, jako jsou soubory cookie, abychom mohli přizpůsobovat obsah a reklamy, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat provoz na webu. Více o ochraně osobních údajů / We use technologies such as cookies to personalize content and ads, provide social media features, and analyze web traffic. More about privacy.