OBCHODNÍ PODMÍNKY ANT. PETR, spol. s r. o.

a) Preambule
Tyto obchodní podmínky představují všeobecný pohled na obvyklý postup při uzavírání kupních smluv, konkrétní kupní smlouva se zpravidla dílčím způsobem může od těchto podmínek odchylovat.
Společnost ANT. PETR, spol. s r. o. působí v oblasti textilních surovin zejména jako agent zahraničních významných výrobců či obchodníků financujících mezinárodní obchod textilními surovinami. Naším cílem je zprostředkovat komplexní nabídku surovin, poskytnout všechny potřebné informace k hledanému produktu, najít vzájemně optimální komerční podmínky a v případě potřeby výjimečně i ručíme za tuzemského partnera. Stále více se zapojujeme i do hledání a vývoje nových výrobků a nabízíme přitom naše dlouholeté know-how a znalosti textilních surovin, zejména textilních vláken, ale i mezinárodní kontakty a zkušenosti z obchodní oblasti.
Vzhledem k někdy i velmi rychlému vývoji zásob na skladech či pohybu cen z konjunkturních či devizových důvodů, jsou veškeré naše nabídky, pokud není uvedeno jinak, předkládány vždy s výhradou meziprodeje. V případě vážného zájmu o poptávané zboží se doporučuje operativní telefonní prověření platnosti nabídky před vystavením kupní smlouvy či vyžádání nabídky jako nabídky pevné s určením data platnosti. Naše pevné nabídky mají zpravidla platnost minimálně 48 hodin.

b) Uzavření smlouvy
Dodávku zboží lze dojednat písemnou i telefonickou formou, samozřejmě i faxem či e-mailem vždy však s následným písemným potvrzením z naší strany nebo ze strany zahraničního dodavatele. Tímto potvrzením zakázky tak definitivně a závazně vzniká smluvní vztah.
Nedílnou součástí každé smlouvy na dodávku musí být určení množství zboží, popis jeho kvality, balení a značení, termín dodání, cena a její splatnost. Pokud nejsou výslovně specifikovány další podmínky, pak platí tyto obecné obchodní podmínky.

c) Předmět dodávky - množství zboží
Lze stanovit naprosto konkrétně ale i pouze rámcově na delší časové období a stanovit systém odvolávek. Tímto způsobem je možno zabezpečit dodávky "just in time" a šetřit skladové a finanční náklady našich tuzemských partnerů.
Smlouva se považuje za splněnou, pokud je dodáno množství zboží v toleranci ±10 %.

d) Doba a místo plnění
Pokud není stanoveno jinak, rozumí se splněním dodání zboží k poslednímu dnu uvedeného časového úseku. Pokud tento den připadá na den pracovního volna, pak nejpozději v následujících dvou pracovních dnech.
Prodávající má právo plnit v předstihu, ne však dříve jak v průběhu 3 týdnů před stanovenou dobou dodání.
Místem plnění se rozumí sklad kupujícího v CZ při dodací paritě CPT, pokud není dojednáno jinak.
Prodávající není v prodlení, pokud nastal případ vyšší moci, který není prodávajícím ovlivnitelný. O vzniku a ukončení takovéto situace musí být kupující neprodleně informován.

e) Cena plnění
Cena je stanovena vždy včetně balení, značení a předání na skladě kupujícího, procleno, bez DPH v konkrétní zahraniční měně.
Výše ceny závisí na množství zboží v konkrétní dodávce, optimální vztah mezi cenou a dopravními náklady je při vytížení celého kamionu tj. při dopravě cca 20.000 kg. Standardně zabezpečujeme dodávky od 5.000 kg, na přání realizujeme ale i dodávky cca 1.000 kg. U malých dodávek jsou dopravní náklady obvykle vyšší o EUR 0,06-0,12/kg.
f) Platební podmínky
Standardní platební podmínkou je 30 dnů od data dodání, 1% skonto při platu předem. Všechny dodávky od našich zahraničních partnerů jsou exportně pojišťovány. Pokud kupující není exportně pojistitelný, pak je požadován plat předem. Při nedodržení sjednané platební podmínky platí smluvní sankce ve výši 0,1 % ze splatné částky za každý den prodlení. Za zaplacené se považuje zboží připsáním celé kupní částky ve prospěch účtu prodávajícího. Každá strana hradí bankovní výlohy vzniklé v její mateřské bance, při mezinárodním obchodu vždy náklady bankovních služeb své země.

g) Ručení za kvalitu, podmínky reklamačního řízení

Prodávající ručí za nezávadnost zboží, jeho celistvost a za dodání podle smluvních podmínek.
Reklamace množství a zjevných vad zboží je nutné uplatnit nejpozději do 14 pracovních dnů písemně u naší společnosti nebo u zahraničního dodavatele, reklamace skrytých vad kvality je prodávající povinen přijmout nejpozději do 3 měsíců po předání zboží. Podmínkou přijetí a uznání reklamace je však vždy možnost reklamované zboží posoudit a prohlédnout, tedy nelze reklamovat po zpracování nebo po dalším prodeji dodaného zboží.
Bez souhlasu prodávajícího nesmí kupující vrátit reklamované zboží.

h) Fakturace zboží
Se zbožím dodává prodávající balící list a další dohodnuté doklady například atesty, osvědčení o původu zboží atd. Faktura je vystavována v den expedice zboží nebo nejpozději v řádu dní po expedici zboží a zasílána kupujícímu v elektronické podobě nebo na vyžádání v písemné formě dopisem.

i) Závěrečná ustanovení
Přechod rizika poškození zboží se uskuteční okamžikem převzetí zboží na skladě kupujícího při dodací paritě CPT eventuelně podle dalších sjednaných dodacích podmínek. Plným vlastníkem zboží se kupující stává až okamžikem zaplacení zboží. V případě dalšího prodeje nebo zpracování ne zcela zaplaceného zboží se má za to, že k další manipulaci se zbožím dochází z příkazu prodávajícího a prodávající se stává dále vlastníkem odpovídající části nového výrobku.
Smluvní vztah zaniká:
- splněním povinností obou stran
- odstoupením v případě jejího hrubého porušení smlouvy
a) nedodržení sjednané kvality zboží
b) překročení doby plnění o více jak 8 týdnů
c) trvání vyšší moci déle jak 12 týdnů
- při vzniku odůvodněných pochybností o solventnosti kupujícího, přičemž takováto nová situace musí vzniknout po podpisu smlouvy.
V případě odstoupení od smlouvy z důvodu nedodržení sjednané kvality zboží musí kupující na náklady prodávajícího vrátit do dvou týdnů dodané zboží v nepoškozených obalech, v opačném případě ztrácí nárok na vrácení zboží a reklamace se považuje za odmítnutou.
Výše uvedené podmínky mohou být upraveny i odlišně po dohodě obou stran. Strany se na zde uvedené podmínky budou ve smluvních dokumentech odvolávat jako na Obchodní podmínky společnosti ANT. PETR, spol. s r. o.
Pro všechny spory vzniklé ze smluvního vztahu platí vždy právo země prodávajícího a spory budou vždy rozhodovány příslušným rozhodčím soudem v zemi sídla prodávajícího.
Platnost těchto obchodních podmínek je časově omezena vydáním a zveřejněním jejich aktualizované verze.


ing. Miroslav Huňáček
jednatel firmy
Praha 1. 8. 2011


ANT. PETR, spol. s r. o.
Randova 3167/7
150 03   Praha 5

Mapa sídla firmy

TELEFONY
2 5156 0423
2 5156 2025
2 5156 1133
2 5156 1144

E-MAIL
Napište nám

FAX
2 5156 1111

NEWSLETTER

Copyright 2011 ANT. PETR, spol. s r. o.