OBCHODNÍ PODMÍNKY ANT. PETR, spol. s r. o.

I. Uzavření smlouvy

Smlouvu na dodávku zboží lze uzavřít s naší společností jakoukoliv formou, a to telefonicky, písemně, faxem či  e-mailem. Závaznou se však smlouva pro naši společnost stává až písemným potvrzením z naší strany. Za písemné potvrzení je považován zejména fax, či e-mail, samozřejmě i potvrzení dopisem.

Nedílnou náležitostí každé smlouvy na dodávku zboží musí být upřesnění kvality zboží, jeho množství, balení, značení, termín dodání, cena a její splatnost. Pokud nejsou výslovně specifikovány další podmínky, pak platí tyto firemní obchodní podmínky.

II. Předmět dodávky - množství zboží

Lze stanovit konkrétně ale i rámcově na delší časové období a dojednat systém odvolávek.

Smlouva se považuje za splněnou, pokud je dodáno množství zboží v toleranci ±10 %.

Minimálním prodejním množstvím je jeden karton, pytel, role apod. tj. ucelená jednotka velkoobchodního balení. Při větším množství eventuelně při objednávce ucelené dopravní jednotky například plná AVIE dochází ke značné úspoře nákladů přepravy/skladování, což umožňuje nabídnout, mimo jiné, například dopravní náklady do skladu odběratele k naší tíži.

III. Doba plnění

Pokud není stanoveno jinak, rozumí se plněním dodání zboží k poslednímu dni uvedeného časového úseku. Pokud tento den připadá na den pracovního volna, pak nejpozději v následujících 2 pracovních dnech.

Prodávající má právo plnit v předstihu, ne však dříve jak v průběhu 2 týdnů před stanovenou dobou dodání.

Místem dodání se rozumí sklad prodávajícího, pokud nebude dohodnuto jinak.

IV. Cena plnění

Cena je stanovena vždy včetně balení, značení a předání na skladě prodávajícího, a to v Kč (CZK - české koruny).

Cena je uvedena vždy bez 21% DPH.

Již od obratu 30.000,- měsíčně poskytujeme množstevní rabaty, jejichž výška roste spolu s obratem. Jsme připraveni jednat i o individuálních obchodních podmínkách zohledňujících Vaše potřeby jako konkrétního zákazníka.

Ceny platí vždy do jejich příští změny prezentované na našich stránkách nebo do adresného písemného oznámení.

V. Platební a dodací podmínky

Naše standardní dodací podmínky jsou tyto:

Dodání zboží:                do 30.000,- jednorázového odběru ze skladu prodávajícího
nad 30.000,- s dodáním zdarma do skladu kupujícího.

- úhrada bezhotovostně předem nebo v hotovosti při převzetí zboží            - 2% skonto
- úhrada do 21 dnů od data vystavení faktury                            - netto

Při nedodržení sjednané platební podmínky je sjednána smluvní pokuta ve výši 0,1 % ze splatné částky za každý den prodlení.
Za zaplacené se považuje zboží v okamžiku připsání předmětné částky ve prospěch účtu prodávajícího. Do okamžiku plného zaplacení kupní ceny zůstává zboží majetkem prodávajícího.

VI. Ručení za kvalitu, podmínky reklamačního řízení


Prodávající ručí za nezávadnost zboží, jeho celistvost a za to, že odpovídá smluveným podmínkám.

Reklamaci množství a zjevných vad zboží je nutné uplatnit nejpozději do 5 pracovních dnů po dodání zboží písemně u prodávajícího, reklamaci skrytých vad kvality je prodávající povinen přijmout nejpozději do 6 měsíců po předání zboží. Podmínkou uznání reklamace je však vždy možnost prodávajícího si reklamované zboží prohlédnout, reklamaci nelze uplatnit, pokud zboží bylo již zpracováno, používáno nebo dále prodáno.

VII. Fakturace zboží

Se zbožím dodává prodávající balící list a v den expedice, nejpozději v řádu dní po expedici zboží, vystavuje prodávající fakturu obsahující specifikaci dodávky a dále zejména:

- označení slovem faktura, den vystavení, den splatnosti a pořadové číslo
- název, sídlo, IČ, DIČ obou smluvních strany
- předmět plnění, den a místo dodání zboží
- udání ceny zboží podle druhu zboží, ceny celkem, hodnotu DPH, celkové ceny včetně DPH
- udání bankovního spojení prodávajícího

Povinností kupujícího je zaslat prodávajícímu ihned po uzavření smlouvy na dodávku zboží nebo nejpozději před dodáním zboží kopii výpisu z obchodního rejstříku, u fyzické osoby kopii živnostenského listu, a osvědčení o registraci DIČ.

Faktury budou zasílány kupujícímu v elektronické podobě e-mailem, výjimečně na základě vzájemné dohody v písemné formě dopisem.

VIII. Závěrečná ustanovení

Přechod rizika poškození zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží na skladě prodávajícího, a to buď kupujícím, nebo určeným dopravcem. Vlastnictví ke zboží přechází na kupujícího až v okamžiku zaplacení plné kupní ceny za dodané a odebrané zboží.

Výše uvedené podmínky mohou být upraveny i odlišně po dohodě obou stran, taková dohoda však musí být vzájemně a písemně potvrzena.

Pro všechny spory vzniklé ze smluvního vztahu platí české právo. Pokud nedojde ke smíru, veškeré spory z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR v Praze, a to třemi rozhodci určenými podle jeho Řádu.

Smluvní vztah zaniká:
- splněním povinností obou stran
- nedosažením dohody o cenách pro další období (v případě rámcové smlouvy a musí být uvedeno, do kdy musí být dosažena dohoda o nových cenách)
- odstoupením od smlouvy v případě jejího hrubého porušení, tj. konkrétně
a) nedodržení sjednané kvality zboží
b) překročení doby plnění o více jak 5 týdnů

V případě odstoupení od smlouvy z důvodu nedodržení sjednané kvality zboží musí kupující na náklady prodávajícího vrátit do dvou týdnů dodané zboží v nepoškozených obalech, v opačném případě ztrácí nárok na vrácení zboží a reklamace se považuje za bezpředmětnou.

Platnost těchto obchodních podmínek je časově omezena vydáním a zveřejněním jejich aktualizované verze.

ing. Miroslav Huňáček
jednatel firmy
Praha 3. 7. 2017


ANT. PETR, spol. s r. o.
Randova 3167/7
150 03   Praha 5

Mapa sídla firmy

TELEFONY
2 5156 0423
2 5156 2025
2 5156 1133
2 5156 1144

E-MAIL
Napište nám

FAX
2 5156 1111

NEWSLETTER

Copyright 2011 ANT. PETR, spol. s r. o.